Medsol

Systém mobilní podpory ZZS

Systém mobilní podpory ZZS

Máte zájem o tento produkt?

Informační systém pro mobilní podporu posádek ZZS umožňuje elektronickou cestou předávat výjezdové skupině ZZS relevantní informace o místě zásahu a pacientovi tak, aby zásah posádky byl co nejrychlejší, odborný s podporou dostupných dat a dále pak, aby nutná administrativní činnost byla provedena pouze jednou a veškeré informace byly následně sdíleny pro výkazy a evidence. Systém umožňuje elektronickou výměnu dat posádky v terénu s informačním systémem dispečinku i informačními systémy nemocnic kraje.

Elektronická karta pacienta

Elektronická karta pacienta slouží k tvorbě zdravotnické dokumentace během výjezdu posádky. Systém umožňuje elektronickou cestou předávání informací o výjezdu z dispečinku přímo do aplikace a na základě dostupných informací vyhledávat v historii výjezdů daného pacienta. Emergentní data mohou být získávána ze systému IZIP stejně tak jako z nemocničních informačních systémů nemocnic kraje. Posádka v terénu pomocí této aplikace zjednodušeným způsobem vytváří plnohodnotnou zdravotnickou dokumentaci, kterou může přímo v terénu vytisknout či elektronicky předávat dál. Systém zefektivňuje práci především automatickým předvyplněním, začleněním informací získaných z dispečinku a dále automatickým generováním textu samotné zprávy. Text může být generován na základě sady přednastavených tlačítek a zaškrtávacích polí, jejich stav může být měněn pomocí dotykové obrazovky.

Systém zajišťuje 100% čitelnost vytvářených zpráv, jejich úplnost a přehlednost, stejně tak jako forenzní obsah. Zprávy jsou tištěny na tiskárnách umístěných ve vozech, čímž se odstraňuje potencionální nečitelnost dokumentace psané ručně. Systém umožňuje kontrolovat zadávaná data a upozornit na neúplnost či neplatnost záznamu. Po odeslání či vytištění je dokumentace uzamčena pro další úpravy, elektronicky odeslána na centrální úložiště a předávána do informačního systému Editace pro další zpracování statistik a výkazů.

Navigační systém

Tato část systému umožňuje stejně tak jako část elektronické karty zasílání základních informací o výjezdu z dispečerského systému. A to jak textových informací o zásahu samotném, tak i přesnou GPS polohu požadovaného výjezdu. Aplikace je navržena a upravena speciálně pro potřeby zdravotnické záchranné služby, oproti komerčním zařízením probíhá samotná navigace v 2D pohledu nad mapovým podkladem tak, aby řidič měl neustálý přehled o situaci a nebyl odkázán pouze na trasu doporučenou.

Mapové podklady jsou několikrát ročně aktualizovány včetně samotného plánovače tras.

Uživatel má možnost volit ze tří pracovních režimů. Prvním je pohled na celkovou trasu (aktuální poloha x cílové místo) s tím, že jak se vozidlo přibližuje cíli, je i náhled také automaticky přibližován. Druhým je pohled na cílové místo v libovolném měřítku mapy. Posledním je náhled na aktuální pozici vozidla opět v libovolném měřítku mapy.

Speciální funkcí je pak náhled na cílové místo zásahu v režimu ortofotomapy (satelitního snímku), který usnadňuje orientaci v terénu. Cílový bod je stanoven na základě přesné GPS pozice zaslané z dispečinku. Tento bod je v mapě vždy jasně vyznačen, včetně nejkratší doporučené trasy. Navigace poskytuje i doplňující funkce jako jsou přednastavitelné POI (GPS pozice) jako například nemocnice, praktičtí lékaři atd., systém automaticky vypočítává dojezdový čas i vzdálenost a zobrazuje kvalitu přijímaného GPS signálu.

Aplikace pro příjmová pracoviště /urgentní příjmy

Systém mobilní podpory kromě přímé komunikace s dispečerským systém ZZS, umožňuje výměnu dat s externím systémem IZIP i se zdravotnickými informačními systémy nemocnic v kraji. Posádce tak přímo v terénu může získávat zdravotnickou dokumentaci o pacientovi hned z několika zdrojů. Komunikace s nemocničními systémy probíhá obousměrně a proto je systém schopen informace zadané posádkou (zprávu o výjezdu) předávat i zpět do informačního systému nemocnice.

Díky současné mobilní technologii je toto možné provádět i před samotným příjezdem posádek na místo. Pomocí speciálního modulu je pak na příjmovém stanovišti prezentována detailní informace o plánovaném příjezdu pacienta i o jeho aktuálním stavu a to vše před samotným příjezdem sanitního vozidla. Poskytuje tak personálu nejen jasný přehled o probíhajících případech, ale i umožňuje se adekvátně připravit na případy budoucí. Tento modul pak nalézá největší uplatnění na stanovištích centrálního příjmu nemocnice.

Moduly pro vedení provozních výkazů a statistik

Systém mobilní podpory dokáže zajistit komplexní zázemí pro vedení výkazů pro pojišťovny i klinických statistik a to výrazně jednodušším způsobem a v rozsahu výrazně vyšším než je stávající. Shromážděných informací do jediného systému pak dojde k celkovému zvýšení efektivity nakládání s daty i následné finanční úspoře, kterou přinese správa pouze jediného systému.

Modul pojišťovna

V rámci formuláře Pojišťovna jsou dotazovány specifické informace, které se týkají vyúčtování ošetření pacienta. Modul automaticky třídí jednotlivé ošetřené pacienty dle způsobu, jakým bude vyúčtována poskytnutá péče a informuje editátora o požadovaných dokladech pacienta, které je nutno v rámci karty pacienta dodat tak, aby bylo možno ošetření pacienta hladce vyúčtovat. V případě, že editátor nemá k dispozici veškeré požadované informace pro vyúčtování je nucen poskytnout podrobnou informaci, kterou využije oddělení ZZS odpovědné za vyúčtování poskytnuté péče při dohledávání identifikačních údajů takového pacienta.

U vybraných pacientů umožňuje systém sledovat vývoj zdravotního stavu pacienta i po předání z přednemocniční péče do zdravotnického zařízení. Formulář Kontroly umožňuje doplňovat na kartu pacienta informace o následném vývoji zdravotního stavu pacienta v průběhu hospitalizace a případně i po propuštění ze zdravotnického zařízení. V rámci tzv. FollowUp kontrol je zjišťována především shoda původní a aktuální diagnózy.

Modul umožňuje účtovat zdravotní péči libovolným subjektům, které jsou v terminologii tohoto modulu označovány jako účtovací cíle. Standardně je možno účtovat zdravotním pojišťovnám, nicméně jako jiné účtovací cíle přichází v úvahu i ministerstva (azylanti, zásah ve věznicích) případně samoplátci.

Tento formulář je určen pro manipulaci s nezaúčtovanými (případně odmítnutými) účetními doklady a umožňuje jejich následné zaúčtování a automatické přiřazení do dávky dokladů. Přehledně zobrazuje jednotlivé kategorie nezaúčtovaných dokladů. Uživateli nabízí prostřednictvím formuláře „Detail Dokladu“ možnost změny účtovacích dat dokladu před samotným zaúčtováním a předáním účtovacímu cíli (např. zdravotním pojišťovnám), umožňuje tisk papírové podoby dokladu – tzv. Zpráva o pacientovi, možnost smazání již vytvořeného nezaúčtovaného dokladu. Uživatel má možnost dávkového zaúčtování dokladů společně s jejich automatickým přiřazením do dávky dokladů.

Statistické přehledy

Systém na základě jednoduše definovaných vstupních zadání zpracovává veškeré statistiky potřebné k běžnému provozu ZZS. Kromě standardních provozních formulářů to jsou i klinické statistiky, které díky systému mobilního zadávání dat umožňují vysokou míru vytěžitelnosti klinických dat ze zásahů ZZS.

Systém umožňuje generovat statistiky za libovolné časové období i např. dle druhu posádky. Přehledy pak mohou být generovány denně, týdně, měsíčně či ročně a mohou být přizpůsobeny aktuálně požadovanému zadání.